Patrik Rygg style=

Patrik Rygg

President Medlemsansvarlig
Petter Ulriksen style=

Petter Ulriksen

Visepresident
Finn Hartmann style=

Finn Hartmann

Sekretær
Torstein Lindberg Gulbrandsen style=

Torstein Lindberg Gulbrandsen

Kasserer
Waldemar Knut Bistrup style=

Waldemar Knut Bistrup

Klubbmester
Aleksander style=

Aleksander

Medlemsansvarlig